В Държавен вестник брой: 99 (12.12.2017 г.) е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване.

Съществени промени, които предстоят през 2018 г. във връзка с осигуровките:

  • С един процент се увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” .

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт  и става– 19,8% за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58 .

Чл. 6 ал. 1  т. 4. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава, както следва:

б) от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;/ прието още в ДВ бр.61 от 2015/

  • Няма промяна в размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ – 60,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., и 55,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. /лицата по чл. 69 са военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители – по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /.
  • Запазват се съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.

За 2018 г. техните размери остават, както следва

–фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5%;

–фонд „Безработица” – 1,0%;

–фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4% до 1,1% за сметка на работодателя.

ДЗПО в УПФ – 5% в съотношение 2,8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника

ДЗПО в  ППФ – 12% – за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7% – за лицата, работещи при условията на II категория труд

  • Относно осигурителните вноски на морските лица

Размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ за морските лица, установени в чл. 4а, ал. 3 от КСО, както и поредността на доходите, върху които се внасят осигурителни вноски за тях при осигуряване на повече от едно основание, установена в чл. 4а, ал. 6 от КСО, са  уеднаквени с тези за лицата по чл. 4 от КСО.  Досега  според действащата разпоредба на чл. 4а, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО вноската за фонд „Пенсии“ за морските лица беше с 1 процентен пункт по-ниска. Така с увеличаването на фонд Пенсии с 1% от догодина тази вноска ще бъде по-висока с 2 процентни пункта от досегашния размер.

Поредността на доходите, установена в чл. 4а, ал. 6 по отношение на морските лица, се синхронизира с тази по чл. 6, ал. 11 от КСО.

  • За 2018 г. не са договорени минимални осигурителни прагове. При административно увеличение на минималните осигурителни прагове с 3,9% и планираното увеличение на минималната работна заплата с 10,9%, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2018 г. е около 6,8%.
  • Определя се минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица в размер на 510 лв. Отпада диференцираният размер на минималния осигурителен доход в зависимост от облагаемия им доход като самоосигуряващи се лица.
  • Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 300 лв на 350 лв /в проекта беше предложено 480/.
  • Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 2 600 лв.
  • Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018г.
  • За 2018 г. не се правят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1 300 лв.

Източник: ДВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*