Постановление за подпомагане на закъсали фирми по схемата 60/40

Постановлението за държавна помощ на работодателите, популярно като мярката „60/40“, е обнародвано в „Държавен вестник“ от 1.04.2020 г.

Ако искат да получат помощ по схемата 60:40, фирмите ще трябва да доказват спад на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ този, в който се подава заявлението за компенсации, спрямо същия месец на 2019 г. Това прие Министерският съвет в чаканото постановление за помощта на бизнеса, което влиза със задна дата от обявяването на извънредното положение – 13 март 2020 г.

Има 7 сектора, които няма получат помощ. Те са А, К, О, Р, Q, T и U според Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008). Това са селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

Според датата си на регистрация фирмите ще доказват спада на приходите спрямо различни периоди. Тези, учредени преди 1 март 2019 г., трябва да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% през „месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година“. Т.е. ако през април 2020 г. бъде подадено заявление за помощ по схемата 60:40 за март 2020 г., фирмата ще трябва да докаже спад с поне 20% спрямо март 2019 г.

Тези, учредени след 1 март 2019 г., трябва да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% „през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.“.

Има обаче 14 сектора, които ще могат да кандидатстват държавата да поеме 60 на сто от заплатата на заетите в тях, без да доказват, че приходите им са намалели. Сред тях са търговията на дребно, транспортът, хотелиерството, ресторантьорството, туризмът, артистите, спортистите и т.н. Те са изброени в приложение към постановлението. Няма да доказват спад на продажбите и „работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето“.

За финансиране на част от възнагражденията на персонала могат да кандидатстват фирми, които са спрели работа изцяло или частично, или са я преустановили само по отношение на отделни служители. От нея ще могат да се възползват и тези, които са въвели непълно работно време, независимо дали за част или за цялото предприятие. За тях компенсацията ще се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Компенсации няма да се изплащат за служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение, нито за работници, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на такива, за които фирмата получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Очаквано постановлението предвижда, че помощ ще може да се получава за не повече от три месеца.

60-те процента, които ще дава държавата, са от осигурителния доход за януари 2020 г. Ето как ще се определя той:

  • за лицата, които имат отработени дни, среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец януари;
  • за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец януари;
  • за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
  • за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
  • за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Остатъкът до пълния размер на заплатата се изплаща от работодателя, като той трябва да внесе и осигуровки.

Условията

Първото условие за отпускане на помощта 60:40 е работодателят да осъществява стопанска дейност в България, като може да е местно физически или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице.

Второто е да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски (по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, по отношение на които не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение.

Третото изискване е работодателят да не е обявен или в производство по несъстоятелност, или в ликвидация.

Следващото условие е да запази заетостта на работниците, за които е получил компенсация, за период не по-малък от този, за който са изплатени. И да не прекратява трудови договори на служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации.

Най-важното изискване е да се представят документи, които удостоверяват спад на приходите от продажби.

Процедурата

Кандидатстването ще може да започне, когато изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издаде заповед за откриване на процедура за това, а информация за това какви ще са редът и условията за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на ведомството и на таблата в бюрата по труда.

Той ще издаде и образец на заявлението за изплащане на компенсации, което ще може да се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор в бюрото по труда, „обслужващо територията по месторабота на работниците и служителите“, за финансирането на чиито заплати се кандидатства.

Към заявлението се прилагат:

  1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
  2. декларация за запазване на заетостта (по образец);
  3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
  4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации с трите им имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите;
  5. декларация с IBAN на платежна сметка на работодател (по образец).

Кой отговаря на условията да получи компенсация, ще решава комисия към всяко бюро по труда. Тя ще има 7 дни, за да разгледа заявлението, ще проверява служебно в Националната агенция за приходите дали са изпълнени двете най-важни изисквания за отпускане на помощта – приходите са спаднали с поне 20% спрямо съответния период и работодателят дължи данъци и осигуровки. Фирмата ще получава уведомление дали е одобрена или не, до два работни дни от произнасянето на комисията. Компенсациите ще се изплащат от НОИ.

Quelle: www.lex.bg

Автоматично попълнени декларации от 10 март ще са достъпни

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г.

Декларациите са попълнени автоматично, така че не отпада задължението на данъкоплатците да направят проверка на въведените данни. Данъчни облекчения, които ползват, ще трябва сами да ги въведат. Облекченията могат да се ползват само ако лицето няма стари задължения.

Всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис, ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители. Ако гражданин няма свой персонален код (ПИК), може да го получи безплатно от всеки офис на НАП в страната.

www.nap.bg, www.mediapool.bg