Данъчно облекчение за разплащане по банков път

През тази година хазната ще опрощава 1% от дължимия за годината данък на лицата, получили 100% от доходите си по банков път и похарчили 80% или повече от тях също по банков път.

Максималният размер на опростената сума е 500 лв.

Тази мярка бе приета през 2017 г., но за първи път ще бъде прилагана сега при подаване на ГДД за доходите от 2017 г. Мярката се въведе с идея да се стимулират разплащанията по банков път и така да се изсветлят оборотите на търговците.

Законът не предвижда данъкоплатците да дават някакви придружителни документи към своята ГДД, с оглед да ползват отстъпката. Същевременно от НАП посочват, че доказателства могат да се изискат допълнително и данъчните да направят проверки, но само за лицата, при които има индикации за риск.

НАП ще иска позволение от страна на данъкоплатеца да разкрие банковата тайна, с цел да може данъчните инспектори да проверят паричните му потоци.

За да се ползва данъчната отстъпка от данъка обаче са налице и други условия. Едно от тях е липсата на просрочени публични задължения. Същото това условие вече се прилага и за останалите данъчни облекчения.

Ако имате нужда от данъчни консултации или счетоводно обслужване, сме на Ваше разположение!

 

източник: pariteni.bg

ДДС-декларациите само по електронен път

От началото на годината ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет. Това важи и за декемврийските документи, които трябва да се изпратят заедно с дневниците за покупки и продажби в приходната агенция до 15 януари 2018 г. Промяната ще засегне под 1% от фирмите, които подават справки-декларации, тъй като и до този момент над 99% от документите постъпват в НАП по електронен път.

Новият режим на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) предвижда изключение от правилото за електронно подаване на ДДС документите да се прави при подаването им от наследници или заветници при смърт на физическо лице – едноличен търговец, както и в някои други редки случаи (чл. 126, ал. 4, 7 и 8 от ЗДДС). Освен това, лицата, на които регистрацията по ЗДДС е прекратена през декември 2017 г., и които не са подавали ДДС-декларации по електронен път до датата на дерегистрацията им, за последния данъчен период, подават тези документи на хартиен и на технически носител, в компетентната териториална дирекция на НАП.

От началото на годината се съкращава срокът от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона.

Когато облагаемият оборот от 50 000 лв. е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС е 7 дни от датата, на която е достигнат оборотът.

При прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, органите по приходите ще дерегистрират лицето служебно.

Ако имате нужда от данъчно консултиране или счетоводство, можете да се обърнете към нас.

Източник: Nap.bg