Плащането на данъци е доста неприятно занимание, но ние можем да го направим поносимо, особено ако платите толкова, колкото е необходимо и нито стотинка повече. Това е лесно, когато можете да разчитате на нас. Ще получите цялата необходима помощ по отношение на данъчното облагане и изготвянето на текущите и годишните данъчни декларации в законоустановените срокове и под постоянен контрол на първичните Ви счетоводни документи.

Вижте тук:

  • Съставяне на месечни, тримесечни и годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
  • Изготвяне и подаване на всички необходими документи за регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС);
  • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ЗДДС;
  • Консултации относно прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Германия и Австрия;
  • Данъчно планиране и оптимиране;
  • Съдействие при възстановяване на данък при източника;
  • Данъчно консултиране при преобразуване на дружество;
  • Консултиране относно данъчното облагане и социалното осигуряване на командировани в Германия работници и служители.