Предвид нарастващите глоби и честата смяна на нормативната уредба в трудовото и осигурително законодателство, е добре да има на кого да разчитате при изготвянето на трудовите договори и всички съпътстващи документи към личните досиета на заетия от Вас персонал. Ще получавате своевременно нужната информация за дължимите осигурителни вноски, за да можете успешно да управлявате Вашите парични потоци.

Вижте тук:

  • Изготвяне на индивидуални трудови и граждански договори;
  • Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата;
  • Изготвяне на графици и заповеди във връзка с вътрешния трудов ред;
  • Изчисляване на работни заплати и изготвяне на разчетно-платежни ведомости;
  • Месечно изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигурителни вноски;
  • Месечно изготвяне и подаване на всички необходими уведомления и декларации във връзка с трудовите и граждански договори;
  • Съхранение на документи съгласно Закона за защита на личните данни;
  • Съдействие при извършване на данъчни проверки от страна на Националната агенция за приходите (НАП).