Криптовалутите в данъчните декларации

Данъчно третиране на виртуални валути.

  Продажбата на криптовалута срещу законни платежни средства (български левове или чуждестранна валута) формира облагаем доход и задължение за деклариране по реда на Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Според последните разяснения на НАП, сделките с криптовалути се третират като сделки с финансови активи, въпреки че не присъстват в нито една легална дефиниция от данъчното и счетоводно законодателство. Съгласно позицията на НАП, облагаемият доход от продажба на криптовалута от физически лица, за които това не е дейност по занятие, се определя по реда на чл. 33, ал.3 от ЗДДФЛ. Т.е. в декларацията се посочва реализираната печалба/загуба за всяка сделка, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на съответния вид криптовалута. Данните попадат в графа „доходи от други източници“.

Когато криптовалутите от един вид, са с различни цени на придобиване и в последствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всяка една от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата криптовалути. Цената на придобиване на криптовалута е нула, когато няма документално доказана цена на придобиване (т.е. нямате документ за покупка).

Особо внимание. Ако лица търгували криптовалути през регистрирани в България борси, трябва да има предвид, че те са длъжни да подадат в НАП справка за изплатените суми. В този случай трябва да съгласуват подадените от тях данни с декларираните от лице доходи. Наличието на разминаване между двете суми (както и в случаите на недеклариране) е основание за проверка, както и за евентуално налагане на санкция.

По въпроса на осигуровките, ако лице не попада в хипотеза на търговци по смисъла на ТЗ, тогава не дължи и здравни или социални осигуровки. Тези доходи не се попълват в Образец 2004 – Справка за окончателния размер на осигурителния доход част от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Относно ЗДДС.
Съгласно чл. 8 от ЗДДС всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранна валута, използвани като платежно средство, се счита за услуга. В този случай продажбата на криптовалути следва да се счита, като доставка на услуга, а физическите лица, продаващи криптовалута се считат за данъчно задължени лица по смисъла на закона. Тези лица формират облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2, т.3 за регистрация по ЗДДС.

Ако след регистрацията по ЗДДС се осъществяват доставки по чл. 46 от ЗДДС (продажба на криптовалути), същите са освободени и няма да възникне задължение за ДДС. Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на освободена доставка.

Що се отнася до самата регистрация, тя се извършва при достигане на облагаем оборот от 50 000 лева. Според последните промени, ако достигнете този оборот в рамките на два последователни месеца, имате 7-дневен срок да се регистрирате по ДДС. Ако физическото лице не го направи доброволно, то след регистрацията няма да му бъде начислен ДДС за продажбите след 50 000 лв., единствено ще му бъде съставен акт и лицето ще бъде наказано с глоба в размер от 500 до 5 000 лв. за това, че не е подало заявление за регистрация.

по материали на bitkoinBG.eu