Електронна система за обслужване на едно гише – one-stop shop (OSS) е електронен портал/електронна услуга, който/която може да се използва от данъчно задължените лица (по специално онлайн търговците и търговци, които управляват електронните интерфейси) за изпълнение на техните задължения за данък върху добавената стойност, свързани с доставки на стоки и/или услуги в рамките на Европейския съюз към крайни клиенти/потребители, считано от 1-ви юли 2021 година.

Специалните ДДС режими, за прилагането на които се използва електронна система за обслужване на едно гише – one-stop shop (OSS), са специален режим „в Съюза” и специален режим „извън Съюза”.

За какви доставки се прилагат специален режим „в Съюза” и специален режим „извън Съюза”?

данъчно задължено лице – доставчик, който е установен извън ЕСданъчно задължено лице – доставчик, който е установен в ЕС
Доставки на услуги към крайни клиенти (B2C)Специален режим „извън Съюза”Специален режим „в Съюза”
Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕССпециален режим „в Съюза”Специален режим „в Съюза”
Вътрешни дистанционни продажби, за които данъчно задължено лице се счита за доставчикСпециален режим „в Съюза”Специален режим „в Съюза”

Специален режим „в Съюза”


Какво представлява специален режим „в Съюза”?

Специален режим „в Съюза” е електронен портал/услуга, който улеснява на 95% изпълнението на данъчните задължения за данък върху добавената стойност (ДДС) за данъчно задължени лица (по специално онлайн търговците и търговци, които управляват електронен интерфейс), в целия ЕС, тъй като им позволява да:

 • се регистрират за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти/потребители (B2C);
 • отчитат, декларират и плащат дължимия ДДС за всички вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти/потребители с място на изпълнение на територията на държава членка, в която същите не са установени, в една електронна тримесечна справка-декларация;
 • работят с данъчната администрация на тяхната собствена държава членка и на техния собствен език, дори ако техните продажби са трансгранични.


Кой може да използва специален режим „в Съюза” и за какви доставки?

1. Данъчно задължено лице, установено в ЕС, може да използва режим „в Съюза” за:

 • доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (B2C) и които са с място на изпълнение в държава членка, в която същото не е установено;

Примери за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (неизчерпателен списък), които биха могли да бъдат декларирани по режим „извън Съюза”:

 • услуги за настаняване, извършвани от неустановени данъчно задължени лица;
 • достъп/вход за културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития; като панаири и изложби;
 • транспортни услуги;
 • услуги по оценка и работа върху движимо имущество;
 • спомагателни транспортни дейности като товарене, разтоварване, обработка или подобни дейности;
 • услуги, свързани с недвижими имоти;
 • наемане на транспортни средства;
 • доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги за консумация на борда на кораби, самолети или влакове и др.
 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България.

2. Данъчно задължено лице, което не е установено в ЕС, за:

 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България.

3. Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс (установено в ЕС или извън ЕС), улесняващ дистанционните продажби на стоки (лицето, което се счита за доставчик), за:

 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България;
 • определени вътрешни дистанционни продажби на стоки.
 • Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки се извършва, когато стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя.

Доставката на стоки трябва да се извършва за:

 • данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, или
 • на всяко друго данъчно незадължено лице.

В зависимост дали Вие сте онлайн търговец (данъчно задължено лице) или търговец, който управлява електронен интерфейс (данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс):

Какви са промените от 1-ви юли 2021 година?

За онлайн търговциЗа търговец, който управлява електронен интерфейс
В момента търговците от ЕС, които продават стоки от ЕС над определен праг (35 000 EUR или 100 000 EUR, в зависимост от държавата членка) на крайни клиенти, намиращи се в друга държава членка на ЕС, трябва да се регистрират и да плащат ДДС в държавата членка на крайните клиенти. От 1 юли 2021 г. това правило ще бъде премахнато и заменено с нов праг, валиден за целия ЕС. Под този нов праг от 10 000 EUR за целия ЕС продажбите на стоки ще трябва да бъдат отчетени на държавата членка, в която е установен търговецът – доставчик. Над този праг търговците ще могат лесно да се регистрират в специална електронна система, наречена обслужване на едно гише – One-Stop Shop (OSS) – където могат лесно да декларират и да платят ДДС.От 1 юли 2021 г., ако търговец, който управлява електронен интерфейс (пазар, платформа и др.), улеснява вътреобщностни дистанционни продажби на стоки от търговец, установен извън ЕС, към краен клиент от ЕС, този търговец, който управлява електронният интерфейс, се счита за продавач и носи отговорност за плащането на ДДС. За да декларира и плаща този ДДС, търговецът, който управлява електронният интерфейс, ще може лесно да се регистрира в специална електронна система, наречена обслужване на едно гише – One-Stop Shop (OSS).

Кои доставки на стоки обхваща специален режим „в Съюза”?

За онлайн търговциЗа търговец, който управлява електронен интерфейс
Доставки на услуги – търговец към краен клиент (B2C) от доставчици, установени в ЕС, с място на изпълнение в държава членка, в която същите не са установени; Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС от установени и неустановени доставчици в ЕС.Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС чрез електронни интерфейси, улесняващи продажбите;  Определени вътрешни дистанционни продажби на стоки. 

Кога търговец, който управлява електронен интерфейс, е отговорен за данъка върху добавената стойност за продажбите на онлайн търговеца?

За онлайн търговциЗа търговец, който управлява електронен интерфейс
Търговецът, който управлява електронен интерфейс, е отговорено за ДДС, когато електроният интерфейс улеснява следните доставки на стоки, извършени от основен доставчик (онлайн търговец), който не е установен в ЕС, за крайни потребители в ЕС: Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; Вътрешни дистанционни продажби на стоки. Счита се, че търговец, който управлява електронен интерфейс, е улеснил продажбата (ите) на стоки, когато позволява на купувача и продавача/търговеца да осъществят контакт чрез този електронен интерфейс, когато крайният резултат е продажбата на стоки на този краен потребител.

Как работи специален режим „в Съюза“ и специален режим „извън Съюза“?

За онлайн търговци / За търговец, който управлява електронен интерфейс
Търговецът ще трябва да прилага ставката на ДДС на държавата членка, до която се изпращат стоките при извършваните от него дистанционни продажби на стоки или където е мястото на изпълнение на доставките на услугите. Информация за ставките на данъка върху добавената стойност в ЕС е достъпна както на уебсайта на Европейската комисия, така и на уебсайтовете на националните данъчни администрации. Ставките за ДДС на всички държави членки на ЕС са интегрирани в електронните услуги на НАП за подаване на справки-декларации за ДДС по специалните режими.

Как да се регистрирате за специален режим „в Съюза“ или специален режим „извън Съюза“?

За онлайн търговци / За търговец, който управлява електронен интерфейс
Всяка държава членка на ЕС има онлайн OSS портал където онлайн търговците (включително търговците, които управляват електронен интерфейс) могат да се регистрират. Тази регистрация за специален режим „в Съюза“ или специален режим „извън Съюза“, обаче ще се прилага за всички извършвани от съответен търговец/търговец, който управлява електронен интерфейс, доставки на стоки/услуги на крайни клиенти в други държави членки на ЕС, обхванати от съответният специален режим. За България регистрациите по специалните режими са интегрирани в Портала за електронни услуги на НАП.

Какви са задълженията Ви, ако използвате системата за обслужване на едно гише (OSS)?

За онлайн търговциЗа търговец, който управлява електронен интерфейс
да приложите ставката за ДДС на държавата членка, до която се изпращат стоките или където е мястото на изпълнение на доставките услугите; да събирате ДДС от крайния клиент за вътреобщностните дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС или за доставките на услугите; да подавате електронна тримесечна справка-декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата членка, където сте регистрирани за специалните режими; да правите тримесечно плащане на ДДС, деклариран в справката-декларация за ДДС, в държавата членка, където сте регистрирани за специалните режими; да съхранявате записи за всички облагаеми доставки, за които се прилагат специалните режими, в продължение на 10 години. За България подаването на справката-декларация за ДДС по специалните режими е интегрирано в Портала за електронни услуги на НАП.да покажете сумата на ДДС, която трябва да плати крайният клиент, най-късно след финализиране на процеса на подаване на поръчката. Ставката за ДДС следва да е тази на държавата членка, в която се изпращат/транспортират стоките; да осигурите събирането на ДДС от крайните клиенти при вътреобщностните дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС и за вътрешните дистанционни продажби, които улеснявате; да подавате електронна тримесечна справка-декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата членка, където сте регистрирани за специалните режими; да правите тримесечно плащане на ДДС, деклариран в справката-декларация за ДДС, в държавата членка, където сте регистрирани за специалните режими; да съхранявате записи за всички доставки, за които се прилагат специалните режими, в продължение на 10 години. За България подаването на справката-декларация за ДДС по специалните режими е интегрирано в Портала за електронни услуги на НАП.

Специален режим „извън Съюза”

От 1-ви юли 2021 година, специален режим „извън Съюза” е с разширен обхват и може да се използва от данъчно задължено лице, което не е установено в ЕС, за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (B2C) и които са с място на изпълнение в държава членка, включително България.

За какви доставки се използва специален режим „извън Съюза”?

Специален режим „извън Съюза” се използва за:

 • доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (B2C) и които са с място на изпълнение в държава членка, включително България.

Примери за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (неизчерпателен списък), които биха могли да бъдат декларирани по режим „извън Съюза”:

 • услуги за настаняване, извършвани от неустановени данъчно задължени лица;
 • достъп/вход за културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития, като панаири и изложби;
 • транспортни услуги;
 • услуги по оценка и работа върху движимо имущество;
 • спомагателни транспортни дейности като товарене, разтоварване, обработка или подобни дейности;
 • услуги, свързани с недвижими имоти;
 • наемане на транспортни средства;
 • доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги за консумация на борда на кораби, самолети или влакове и др.

Как да се регистрирате за специалните режими „в Съюза” и „извън Съюза”?

Всяка държава членка на ЕС ще има електронен OSS портал, където търговците ще могат да се регистрират от 1-ви април 2021 година за доставки,  извършвани на или след 1-ви юли 2021 година.

Тази регистрация ще бъде възможна за всички обхванати от съответните специалните режими доставки, извършвани от онлайн търговци (включително електронни интерфейси) или доставки, улеснявани от електронни интерфейси.

Важно! За регистрация в страната (като държава членка по идентификация) за прилагане на специален режим „в Съюза” или на специален режим „извън Съюза” неустановените търговци, които следва да бъдат идентифицирани чрез служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, следва първо да подадат заявление за издаване на такъв служебен номер, и да уведомят Национална агенция за приходите за определения от тях акредитиран представител. Определеният акредитиран представител следва да заяви достъп до електронните услуги на НАП в качеството му на акредитиран представител на неустановения търговец и да подаде заявление за регистрация на търговеца за прилагане на специален режим „в Съюза” или за прилагане на специален режим „извън Съюза”.

Източник: https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/Specialen-rejim-v-Suuza-i-specialen-rejim-izvun-Suuza#Specialen-rejim-v-Suuza-i-specialen-rejim-izvun-Suuza4 (последно посетен на 30.09.2021)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*