Актуализация на касовите апарати

От 1 април се забранява употреба на софтуер за управление на продажби, който не свързан с фискално устройство.

Според промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти регистрираните по ДДС търговци имат срок до края на март да сменят или пренастроят своите фискални устройства, а нерегистрираните по ДДС – до края на юни. За ползващите интегрирани автоматизирани системи за продажби, като например хотели и търговски вериги, срокът е краят на година.

Едновременно с това са въведени и нови изисквания към касовите апарати, като всяка касова бележка трябва да има отпечатан QR код и данни за нея да се подават към сървърите на НАП в реално време. Новите правила забраняват издаването на служебни бонове.

Защо трябва да си сменяме касовите апарати?

Въведените през  месец септември на 2017 г. и през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.

Какво трябва да направим?

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се информирате за това дали с използваното от Вас фискално устройство може да бъде доработено или ще се наложи неговата замяна. Това може да стане от три източника:

1. сервизната  организация, с която имате сключен договор за техническо обслужване и ремонт;

2. производителя или вносителя на съответния модел фискално устройство;

3. от интернет страницата на НАП.

На второ място, трябва да проверите в какви срокове сервизната  организация или производителят/вносителят може да достави или преработи софтуера на фискалното Ви устройство.

Какви са сроковете?

31 март 2019 г. – изтича срокът за всички, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД.

31 юни 2019 г. – изтича срокът за нерегистрираните по ЗДДС лица и лицата, използващи ЕСФП.

Декември 2019 г. – изтича срокът  лицата, които за отчитане на продажбите използват  интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Наблюденията показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания  непосредствено преди изтичане на относимия за тях срок. Изчакването на последния момент създава затруднения както за самите лица, така и за другите участници, ангажирани със съответния процес по изпълнение изискванията на наредбата, напр. сервизните  организации, производители/вносители на фискални устройства. Предвид очаквания значителен брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани е препоръчително да не се изчакват крайните срокове.

Какво ще стане, ако работим с  фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?

Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.