Регистрация на фирми в България и Германия

От особена важност при стартиране на всеки бизнес е изборът на подходяща правна форма. С помощта на нашите партньори от България и Германия ще получите пълна, конкретна и надеждна информация относно правния и данъчен режим, както и особеностите на Вашия бизнес.

Вижте тук:

 • Консултация относно най-подходящата правна форма за дружеството спрямо дейността;
 • Проверка и запазване на фирмено наименование;
 • Изготвяне на дружествените документи на български и немски/английски език;
 • Съдействие при откриване на набирателна сметка, по която да се внесе учредителният капитал на дружеството, в банка по Ваш избор;
 • Съдействие при откриване на разплащателна фирмена/и сметка/и, включително и интернет банкиране;
 • Предоставяне на Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър (с легализиран превод/апостил);
 • Временно предоставяне на фирмен адрес в България;
 • Изготвяне и подаване на документи по Закона за защита на личните данни.
Текущо счетоводно обслужване и консултиране на фирми в България

Всеки бизнес се нуждае от „легитимация“ пред останалите участници в бизнес средата – потребители, конкуренти, доставчици, партньори. Със счетоводните услуги, които ще Ви предложим, ние ще Ви отличим и дадем конкурентно предимство пред останалите, ще дадем възможност за стабилност и просперитет на Вашия бизнес. И това е възможно, само защото ще разполагате с надеждна и своевременна счетоводна информация, за да можете да вземате бързи и успешни управленски решения.

Вижте тук:

 • Определяне на счетоводната политика и изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан;
 • Текущо счетоводно обслужване;
 • Съставяне на годишни и междинни финансови отчети;
 • Изготвяне на счетоводни справки и доклади за вътрешни и външни нужди;
 • Бюджетиране и планиране на финансите и ликвидността;
 • Съдействие при извършване на данъчни проверки от страна на Националната агенция за приходите (НАП);
 • Текущо консултиране по правни и икономически въпроси;
 • Съхранение на фирмени документи съгласно нормативно определените срокове.
Труд, работна заплата и личен състав в България и Германия

Предвид нарастващите глоби и честата смяна на нормативната уредба в трудовото и осигурително законодателство, е добре да има на кого да разчитате при изготвянето на трудовите договори и всички съпътстващи документи към личните досиета на заетия от Вас персонал. Ще получавате своевременно нужната информация за дължимите осигурителни вноски, за да можете успешно да управлявате Вашите парични потоци.

Вижте тук:

 • Изготвяне на индивидуални трудови и граждански договори;
 • Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата;
 • Изготвяне на графици и заповеди във връзка с вътрешния трудов ред;
 • Изчисляване на работни заплати и изготвяне на разчетно-платежни ведомости;
 • Месечно изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигурителни вноски;
 • Месечно изготвяне и подаване на всички необходими уведомления и декларации във връзка с трудовите и граждански договори;
 • Съхранение на документи съгласно Закона за защита на личните данни;
 • Съдействие при извършване на данъчни проверки от страна на Националната агенция за приходите (НАП).
Данъчно облагане и данъчно консултиране

Плащането на данъци е доста неприятно занимание, но ние можем да го направим поносимо, особено ако платите толкова, колкото е необходимо и нито стотинка повече. Това е лесно, когато можете да разчитате на нас. Ще получите цялата необходима помощ по отношение на данъчното облагане и изготвянето на текущите и годишните данъчни декларации в законоустановените срокове и под постоянен контрол на първичните Ви счетоводни документи.

Вижте тук:

 • Съставяне на месечни, тримесечни и годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи за регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС);
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ЗДДС;
 • Консултации относно прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Германия и Австрия;
 • Данъчно планиране и оптимиране;
 • Съдействие при възстановяване на данък при източника;
 • Данъчно консултиране при преобразуване на дружество;
 • Консултиране относно данъчното облагане и социалното осигуряване на командировани в Германия работници и служители.
Годишно счетоводно и данъчно приключване

Гoдишнoтo пpиĸлючвaнe e ocнoвнa и зaдължитeлнa чacт oт cчeтoвoдcтвoтo нa вcяĸa фиpмa. Cлeд ĸpaя нa вcяĸa гoдинa следва равносметка и определяне на резултата от дейността. Счетоводният финансов резултат е разликата между отчетените приходи и печалби и извършените разходи и загуби.
След неговото определяне се пристъпва към определяне на данъчния резултат, който е съобразен с данъчните норми.
За да Сте спокойни и сигурни в точността на определения резултат от дейността си, не се колебайте да се свържете с нас.

Вижте тук:

 • Изготвяне на годишни финансови отчети (ГФО) за всички правни форми на български, немски или английски език;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на начален и ликвидационен баланс при ликвидация;
 • Консултиране относно публичността на финансовите отчети;